مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده بهار تا 26 تیر ماه 1401 تمدید شد.

سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه جدید اعلام کرد:

 موضوع:

ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول(بهار) سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401/04/26 تمدید شد.

متن بخشنامه:

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری درتسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره اول سال 1401،بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات برارزش افزوده ،مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات برارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار)سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم مینمایند،امکان برخورداری صدرصد(100%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت در خواست کتبی برای مودیان فوق الذکر  فراهم نمایند.

دانلود فایل بخشنامه

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید