شماره تماس :02188990405

کسورات حقوق و دستمزد

کسورات حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

کسورات حقوق و دستمزد

کسورات چیست؟

کسورات مبالغی است که مطابق قانون و یا در اثر توافق بین کارگر و کارفرما، از مجموع حقوق افراد کسر می گردد. بنابراین کسورات حقوق و دستمزد به دو بخش:

  1. کسورات قانونی: مبالغی که طبق مقررات قانونی از جمع حقوق و مزایای کارگر کسر می شود. مانند:7 % بیمه سهم کارگر،مالیات حقوق ،اجراییات
  2. کسورات توافقی: مبالغی که طبق توافق کارگر و کارفرما از حقوق کارگر کسر می شود. مانند: مساعده،وام،بیمه درمانی تکمیلی و…
کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید:
  • موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
  • هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.
  • اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. .چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
  • مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گریده است)در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
  • وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده.
بیمه تأمین اجتماعی

به موجب ماده 28 و 30 قانون تأمین اجتماعی کارفرما باید 7% از حق بیمه سهم کارگر را از حقوق و مزایای مشمول بیمه وی کسر و به همراه 23% حق بیمه سهم خود(20%حق بیمه تأمین اجتماعی + 3% حق بیمه بیکاری )به عنوان کسور حقوق و دستمزد به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید.

مالیات حقوق

به موجب ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، کارفرما باید مالیات متعلقه موضوع مواد 84 و85 ق.م.م را از حقوق دریافت کنندگان حقوق کسر و تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید.

اجرائیات صندوق

به مبالغی گفته می شود که به موجب حکم دادگاه یا مراجع قانونی بابت جریمه یا بدهی کارگر یا کارمند به کارفرما و یا اشخاص دیگر باید بوسیله کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا: (حساب واحد اجرای احکام دادگستری ) واریز گردد.

صدور حکم دادگاه ممکن است به دلایل زیر باشد:

الف) عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و ارائه شکایت طلبکار به دادگستری برای دریافت طلب خود.

ب)محکوم شدن کارگر به پرداخت جریمه یا غرامت به واسطه شکایت کارفرما به دلیل وارد آوردن خسارت به کارخانه یا سایر موارد توسط کارگر،البته باید توجه داشت براساس قانون اگر مبلغ مورد شکایت بیش از یک سوم حقوق ماهیانه کارگر باشد به موجب حکم دادگاه مبلغ فوق به صورت اقساط ماهانه از حقوق و دستمزد کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می گردد.

نکته: تنها میتوان مازاد بر حداقل مزد را آن هم به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. این مبلغ برای کارکنان متأهل نباید از کل مزد و برای کارکنان مجرد نباید از کل مزد کارگر یا کارمند بیشتر شود.

وام

اگر کارگر از شرکت و کارفرا هر نوع وام ضروری دریافت کرده باشد برای برگرداندن قسط وام مبلغ آن به عنوان کسورات توافقی از حقوق شخص کسر می گردد. مقدار قسط وام بنا بر توافق بین کارگر و کارفرما است.

مساعده

منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آن ها کسر میگردد.

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button