آیا می توان صرفا سرپرستی امور مالی و حسابداری را برون سپاری کرد ؟

بله ، گروه خدمات حسابداری و مالیاتی پیشداد می تواند با استفاده از نیروهای تحت استخدام شرکت امور حسابداری را اجرا و صرفا وظیفه نظارت ، کنترل ، و سرپرستی امور مالی و حسابداری را به عهده گیرد .

بله ، گروه خدمات حسابداری و مالیاتی پیشداد می تواند با استفاده از نیروهای تحت استخدام شرکت امور حسابداری را اجرا و صرفا وظیفه نظارت ، کنترل ، و سرپرستی امور مالی و حسابداری را به عهده گیرد .