ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم

بخشنامه: 200/9123/د ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی… به پیوست اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مبنی بر اصلاح عبارت «تا […]

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت“و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود” از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود. دانلود پیوست

بخشنامه موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی

بخشنامه موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. دانلود فایل

بخشنامه موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء ۵ بند الف و بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بخشنامه موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء ۵ بند الف و بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء ۵ بند الف  و […]

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور     بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. دانلود فایل

ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م

شماره: 200/16483/ص تاریخ: 1400/11/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان … موضوع: ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م نظر به اینکه در اجرای مفاد قانونی مقرر در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات های مستقیم، اختیار اعتراض به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش […]

تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره: 200/77528/د تاریخ: 1400/11/18 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده که طی شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 به تصویب هیأت محترم […]