کارشناسان

اعضای گروه پیشداد

مهندس حسین رحیمی

مدیر اجرایی

مهندس مهران میراحمدی

مدیر عامل موسسه پیشداد

مهندس احسان جعفریان

سرپرست ارشد

کارشناسان مالی و اداری موسسه پیشداد

خانم آیدا دهقان

خانم نسترن رفیعی

مسئول پروژه موسسه پیشداد

خانم دینا جدیدی

خانم فاطمه رمضانی

مسئول سایت و تبلیغات موسسه پیشداد

خانم حانیه میراحمدی

با ما تماس بگیرید