مقالات

hmirahmadi

حق مأموریت 

حق مأموریت  به موجب ماده 46 قانون کار،به کارگری که برای انجام کار به مأموریت های خارج از محل کار اعزام شود مشروط بر اینکه:

ادامه مطلب »
با ما تماس بگیرید