1

محاسبه حقوق تیرماه 1401

محاسبه حقوق تیرماه 1401

ساعت کاری موظفی تیر ماه 1401

(روزکاری) 24 = (تعطیل رسمی) 2 – (جمعه) 5 – (روز) 31

(ساعت موظفی تیر ماه 1401) 176 = (ساعت کاری یک روز) 7/33 × 24

 حقوق تیر ماه 1401

حداقل حقـوق مـاهـانه                  43/190/750

حـق مسـکـن                                5/500/000 

بـن خـواروبـار                               8/500/000

حـق اولاد(یک فرزند)                      4/179/750

پـایـه سـنـوات                             2/170/000

(شرط تعلق:داشتن 1 سال سابقه در کارگاه فعلی)

 دریافتی بدون فرزند،با یکسال سابقه،پس ازکسرحق بیمه                       55/205/498

دریافتی با یک فرزند و یکسال سابقه،پس از کسر حق بیمه                     59/385/248

دریافتی بدون فرزند،بدون سابقه، پس از کسر حق بیمه                         53/187/398 

دریافتی با یک فرزند ،بدون سابقه، پس از کسر حق بیمه                       57/367/148

حقوق بیش از 5/600/000 تا 15/000/000 مشمول 10% مالیات حقوق است.

حق بیمه سهم کارگر بدون سابقه کار                            4/003/352

                                                                       حق بیمه سهم کارگر با یک سال سابقه کار                     4/155/252

                                                                       هرساعت اضافه کاری بدون سابقه کار                             266/105          

                                                                       هر ساعت اضافه کاری با یک سال سابقه کار                    297/475