فرمول های حقوق دستمزد

مزد هر ساعت کار:مزد روزانه تقسیم بر 7/33

اضافه کاری: مزد ساعتی ×1/4× ساعات اضافه کاری

جمعه کاری با فرض تعطیل شدن روز دیگر: مزد ساعتی ×1/4 × تعداد ساعات جمعه کاری

جمعه کاری با فرض تعطیل نشدن روز دیگر: مزد ساعتی ×1/8 × تعداد ساعات جمعه کاری

فوق العاده شب کاری: مزد ساعتی × 35% × ساعات شب کاری

فوق العاده نوبت کاری(شیفت صبح و عصر): مزد ساعتی × 10% × ساعات شیفت

فوق العاده نوبت کاری(شیفت صبح و عصر و شب): مزد ساعتی × 15% ×ساعات شیفت

فوق العاده نوبت کاری (شیفت صبح و شب یا عصر و شب): مزد ساعتی × 22/5% × ساعات شیفت

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید