عملیاتی شدن قابلیت صدور قبض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

در اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و متناظر آن بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، امکان صدور قبوض تجمعی در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان پیاده سازی شده است.

از این پس مراکز درمانی می‌توانند با ثبت اطلاعات پرداخت پزشکان و با انتخاب عملیات صدور قبض تجمعی، بر اساس اطلاعات ثبت‌نام پزشکان محترم و پراکندگی آن در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به صدور قبوض تجمعی اقدام نمایند و به واسطه ابراز‌های پرداخت تعبیه شده در این سامانه نظیر پرداخت آنلاین از درگاه های مختلف، چک و … پرداخت این قبوض را انجام دهند.

پس از وصول مبالغ مندرج در قبوض تجمعی؛ به ازای هر یک از پزشکان ثبت شده در این قبوض، مبلغ پرداختی به حساب هر یک از پزشکان منظور خواهدشد. شایان ذکر است شرط ضروری جهت ثبت قبوض پرداختی به پرونده مالیاتی پزشکان، بهره‌برداری از سامانه مالیات تکلیفی پزشکان و تکمیل عملیات پرداخت از طریق این سامانه، توسط مراکز درمانی خواهد بود.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید