دستورالعمل شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

✍اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴ دستورالعمل ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید