1

دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره  140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401/05/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  برای رعایت مفاد دادنامه صدرالذکر، به پیوست ارسال می‌شود.