شماره تماس :02188990405

تقویم مالی و مالیاتی سال 1402

تقویم مالی و مالیاتی سال 1402

فهرست مطالب

تقویم مالی و مالیاتی بهار ۱۴۰۲

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان

۱۵ فروردین ۱۴۰۲ مهلت ارسال  اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۱ است. در صورتی که اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان را به صورت اینترنتی در پایگاه ارزش افزوده ثبت نکنید، مشمول جریمه عدم ارائه اظهارنامه ارزش افزوده در موعد مقرر شده و ۵۰ درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه به شما تعلق خواهد گرفت. اگر این جریمه را پرداخت نکنید، ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه به جریمه شما  اضافه خواهد شد.

مهلت ارسال لیست مالیاتی حقوق اسفند ماه کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیاتی حقوق اسفند ماه کارکنان کارفرمایان سراسر کشور، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ است. حداقل حقوق و دستمزد و نرخ پایه بیمه کارگران مشمول بیمه اجباری احتمالا فروردین ۱۴۰۲ مشخص شود. با  این حال، اگر لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۱ کارکنان خود را تا ۳۱ فروردین به اداره مالیاتی اعلام نکنید، مشمول جریمه عدم ارائه لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۱ کارکنان شده که جریمه آن ۲ درصد حقوق پرداختی به کارکنان است.

توجه کنید که جریمه عدم پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه به مودی حقوقی به انضمام ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه اعلام شده است. پس برای اجتناب از پرداخت این هزینه ها که نقدینگی را از بنگاه اقتصادی خارج میکند، نسبت به ارائه لیست مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۱ کارکنان خود در موعد مقرر اقدام کنید.

مهلت ارسال لیست حق بیمه اسفند ۱۴۰۱ کارکنان

ارسال لیست بیمه اسفند ۱۴۰۱ کارکنان نیز تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ به اداره امور مالیاتی امکان پذیر است. در صورتی که نسبت به ارائه این لیست بیمه آخرین ماه سال ۱۴۰۱ در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه ای که پرداخت کرده اید را باید به اداره دارایی به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ شمسی آخرین مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان ۱۴۰۱ است. جریمه عدم ارائه لیست گزارش فصلی زمستان ۱۴۰۱ مودیان مالیاتی در موعد مقرر، یک درصد مبلغ معامله است. هم چنین جریمه عدم پرداخت نیز ۲ درصد مبلغ معامله به صورت ماهانه خواهد بود.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ۱۴۰۲ کارکنان نیز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شمسی خواهد بود. اگر نسبت به ارائه این لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی به کارکنان را بایستی به عنوان جریمه به اداره مالیاتی پرداخت کنید. در صورتی که جریمه را پرداخت نکنید، ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه را نیز باید به عنوان جریمه عدم پرداخت در نظر داشته باشید.

مهلت ارسال لیست حق بیمه فروردین ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شمسی، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه فروردین ۱۴۰۲ کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه عدم ارائه لیست در موعد مقرر پرداخت کنید. اگر این جریمه را پرداخت نکنید، ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه به عنوان جریمه لحاظ می شود.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست مالیات  حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان نیز ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ است. اگر نسبت به ارائه این لیست مالیاتی تا موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. هم چنین جریمه عدم  پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه می باشد.

مهلت ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان

توجه داشته باشید که ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ شمسی نیز آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه  اردیبهشت ۱۴۰۲ کارکنان است. در صورتی که نسبت به ارائه لیست حق بیمه در موعد مقرر اقدام نکنید، بایستی ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را به عنوان جریمه پرداخت کنید. عدم پرداخت جریمه نیز شما را مشمول جریمه ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

تقویم مالی و مالیاتی تابستان ۱۴۰۲

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۲ شمسی مودیان مالیاتی، ۱۵ تیر ۱۴۰۲ است. اگر در موعد مقرر نسبت به ثبت اینترنتی اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار اقدام نکنید، ۵۰ درصد مالیات متعلقه را باید جریمه پرداخت کنید. استنکاف از پرداخت جریمه مزبور، شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی است. برخی از شرکت های سهامی عام بورس نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ شمسی، مجامع عمومی خود را با تعیین هیات مدیره و تقسیم سود شناسایی شده، برگزار می کنند که برای کسب اطلاعات تکمیلی به کدال مراجعه کنید.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

۳۱ تیر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد مودیان مالیاتی است. در صورتی که نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد تا موعد مقرر اقدام نکنید، جریمه ۳۰ درصد مالیات متعلقه به شما تعلق می گیرد عدم پرداخت این جریمه، مشمول جریمه کتمان درآمد است و مشمول پرداخت 2.5 درصد مالیات ابرازی به عنوان جریمه خواهید بود.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ تیر ۱۴۰۲ مهلت ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ۱۴۰۲ کارکنان است. استنکاف از تسلیم لیست مالیات حقوق کارکنان در سومین ماه سال ، شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی می کند. جریمه عدم  پرداخت جریمه نیز، شما را مشمول پرداخت ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه می کند.

مهلت ارسال لیست حق بیمه خرداد ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ تیر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه خرداد۱۴۰۲ کارکنان است. در صورتی که نسبت به ارائه لیست حق بیمه در موعد مقرر اقدام نکنید، بایستی ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را به عنوان جریمه پرداخت کنید. عدم پرداخت جریمه نیز شما را مشمول جریمه ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره بهار ۱۴۰۲

۱۵ مرداد ۱۴۰۲ آخرین مهلت تسلیم گزارشات فصلی دوره بهار مودیان مالیاتی است. در صورتی که لیست گزارشات فصلی نخستین فصل سال را در موعد مقرر اعلامی ارسال نکنید، مشمول جریمه ای معادل یک درصد مبلغ معامله می شوید. استنکاف از پرداخت جریمه نیز شما را ماهانه مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۲ درصد مبلغ معامله به صورت ماهانه خواهد کرد.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ مرداد ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق تیر ۱۴۰۲ کارکنان است. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به ارسال لیست اقدام نکنید، بایستی جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی را پرداخت کنید. استنکاف از پرداخت جریمه نیز شما را مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

مهلت ارسال لیست حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ مرداد ۱۴۰۲ ، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۲ کارکنان است. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم این لیست اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت جریمه ارسال لیست حق بیمه نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۲ کارکنان

۳۱ شهریور ۱۴۰۲ ، آخرین مهلت ارسال مالیات حقوق مرداد ۱۴۰۲ کارکنان است. اگر  در موعد مقرر نسبت به تسلیم لیست مالیات حقوق اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه به انضمام ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه می باشد.

مهلت ارسال لیست حق بیمه مرداد ۱۴۰۲ کارکنان

مهلت ارسال لیست حق بیمه مرداد ۱۴۰۲ کارکنان نیز ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ است. جریمه عدم ارائه لیست در موعد مقرر معادل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه است. اگر نسبت به پرداخت جریمه، استنکاف شود، ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه نیز جریمه تعلق خواهد گرفت.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

تقویم مالی و مالیاتی تابستان ۱۴۰۲

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال  اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۲ شمسی ۱۵ مهر ماه است. اگر این اظهارنامه در موعد مقرر ارائه نشود، شما را مشمول جریمه ای معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد. اگر نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکنید، ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه به شما جریمه تعلق خواهد گرفت که جریمه عدم پرداخت است.

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ مهر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق شهریور کارکنان است. اگر نسبت به عدم ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، بایستی ۲ درصد حقوق پرداختی را به عنوان جریمه عدم ارائه در زمان مقرر پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه است.

آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه شهریور ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ مهر ۱۴۰۲ اخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه شهریور است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

مهلت ارسال گزارش حسابرسی

۳۰ مهر ۱۴۰۲ شمسی آخرین مهلت ارسال گزارش حسابرسی شرکت هایی است که مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم هستند که در صورتی که گزارش حسابرسی ارسال نشود، مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که در پایان دی ماه هر سال، اشخاص حقوقی و حقیقی که بر اساس نوع و حجم فعالیتشان بایستی صورت مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارائه کنند را مشخص کند. طبق ماده  ۲۷۲، اگر گزارش حسابرسی مالی مشمولان این ماده در موعد مقرر ارائه نشود، جریمه ای که اعلام شد در بالا به آن ها تعلق خواهد گرفت.

اخرین مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۲

۱۵ آبان ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال گزارش فصلی دومین فصل سال است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید ، مشمول جریمه ای معادل یک درصد مبلغ معامله خواهید شد. هم چنین اگر از پرداخت جریمه استنکاف کنید، بایستی ۲ درصد مبلغ معامله را جریمه پرداخت کنید.

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مهر ۱۴۰۲ کارکنان

آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مهر کارکنان نیز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر استنکاف نمایید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید شد. ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه به عنوان جریمه عدم پرداخت جریمه به شما تعلق خواهد گرفت.

مهلت ارسال حق بیمه مهر ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ آبان ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال حق بیمه مهر ۱۴۰۲ کارکنان است. اگر نسبت به ارسال حق بیمه در مهلت مقرر استنکاف شود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه هستید. جریمه عدم پرداخت جریمه عدم ارسال لیست حق بیمه نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه است.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آبان ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ آذر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آبان ۱۴۰۲ کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. جریمه عدم پرداخت نیز معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه است.

آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آبان ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ آذر ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آبان ماه می باشد. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه را باید پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز شما را مشمول جریمه ای معادل ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

تقویم مالی و مالیاتی زمستان ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سومین فصل سال نیز ۱۵ دی ۱۴۰۲ است. اگر نسبت به ارائه اظهارنامه در موعد مقرر، چشم پوشی کنید، ۵۰ درصد مالیات متعلقه را باید به عنوان جریمه پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت جریمه عدم ارسال اظهارنامه سه ماهه سوم سال نیز معادل ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه است.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ دی ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، ۲ درصد حقوق پرداختی را باید جریمه بدهید. جریمه عدم پرداخت نیز، شما را مشمول ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد کرد.

آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آذر۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ دی ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه آذر ماه می باشد. اگر نسبت به ارائه لیست در موعد مقرر اقدام نکنید، جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه را باید پرداخت کنید. جریمه عدم پرداخت نیز شما را مشمول جریمه ای معادل ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد کرد.

مهلت ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز ۱۴۰۲

۱۵بهمن ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال گزارش فصلی دوره پاییز است. در صورتی که در موعد مقرر نسبت به ارسال گزارش فصلی خود اقدام نکنید، مشمول پرداخت جریمه ای معادل ۱ درصد مبلغ معامله هستید. جریمه عدم پرداخت نیز ۲ درصد مبلغ معامله  است.

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شمسی ، آخرین مهلت ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان است. اگر در موعد مقرر نسبت به تسلیم لیست مالیات اقدام نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید بود. جریمه عدم پرداخت نیز شامل ۱۰ درصد مالیات متعلقه است. به ازای هر ماه تاخیر (دیرکرد پرداخت جریمه) نیز ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه را باید پرداخت کنید.

مهلت ارسال لیست حق بیمه دی ماه ۱۴۰۲ کارکنان

۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شمسی، آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان است. اگر در زمان مقرر نسبت به ارسال لیست حق بیمه اقدام نکنید، مشمول ده درصد حق بیمه متعلقه خواهید بود. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد بود.

مهلت ارسال درخواست پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۲

۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ، آخرین مهلت ارسال درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی است. جریمه عدم ارائه دفاتر مالی یا ارائه دفاتر سفید، معادل ۲۰ درصد مالیات متعلقه است. مدارک مورد نیاز دریافت دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی عبارتند از :

  • اصل اظهارنامه پلمپ مهر و امضا شده دریافتی از اینترنت
  • تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی
  • تصویر کارت ملی مدیر عامل
  • اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ۱۴۰۲ کارکنان

آخرین مهلت ارسال لیست حقوق بهمن ۱۴۰۲ کارکنان، بیست و هشتم اسفند ماه است. اگر لیست حقوق بهمن را در موعد مقرر ارائه نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۲ درصد حقوق پرداختی خواهید شد. جریمه عدم پرداخت نیز شما را مشمول ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2.5 درصد مالیات متعلقه می کند.

مهلت ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آخرین مهلت ارسال لیست حق بیمه بهمن کارکنان است. اگر نسبت به ارائه لیست در  موعد مقرر اقدام نکنید، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه خواهید شد. جریمه عدم پرداخت نیز ماهانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد بود.

۲۸ اسفند ۱۴۰۲ نیز زمان بستن حساب ها و دفاتر و صورت های مالی است.

برای مشاهده تصویر تقویم مالی و مالیاتی اشخاص حقوقی در چهار فصل کلیک کنید

برای مشاهده تقویم حسابداری کلیک کنید

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button