تقویم حسابداری و مالیاتی خرداد ماه سال 1401

ارسال لیست بیمه اردیبهشت ماه پرسنل

مهلت ارسال : 31 خرداد

جریمه عدم ارسال : 10% حق بیمه متعلقه

جریمه عدم پرداخت : ماهانه 2% حق بیمه متعلقه

ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه پرسنل

مهلت ارسال : 31 خرداد 

جریمه عدم ارسال : 2 % حقوق پرداختنی 

جریمه عدم پرداخت : 10% مالیات متعلقه + ماهانه 2.5% مالیات متعلقه به ازای هر ماه دیرکرد

ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی سال 1400

مهلت ارسال : 31 خرداد

جرایم عدم تسلیم اظهارنامه 

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید