تقویم حسابداری و مالیاتی تیر ماه 1401

15تیـر:

شرح: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 50% مالیات متعلقه

جرائم عدم پرداخت: ماهانه 2% مالیات متعلقه

31 تیـر:

شرح: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 30% مالیات متعلقه

جرائم عدم پرداخت: 2/5% مالیات ابرازی

31تیـر:

شرح: ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 2%

حقوق پرداختنی جرائم عدم پرداخت: 10%مالیات متعلقه و ماهانه 2/5%مالیات متعلقه

31 تیـر:

شرح: ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان

جرائم عدم ارائه در موعد مقرر: 10% حق بیمه متعلقه

جرائم عدم پرداخت: ماهانه 2% حق بیمه متعلقه

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید