بخشنامه: 200/1401/36

موضوع:

عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 

متن بخشنامه:

 با عنایت به این که در صدر بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت مالیات موصوف را «مالیات بر دارایی سالانه» اعلام و معرفی نموده و مالیات مزبور جزو احکام مالیاتی باب دوم قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و مضافا آنکه در آیین نامه اجرایی مربوطه (از جمله مواد 10 و 12) مقررات قانون مالیات های مستقیم حاکم شده است، بنابراین با اتخاذ ملاک از مفاد حکم ماده (2) قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص موضوع ماده مزبور از شمول پرداخت مالیات بند (خ) تبصره یاد شده خارج می باشند.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید