ابلاغیه مورخ 1401/07/16 رییس کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر:

بخشودگی جرایم بشرط انصراف از اعتراض 

این بخشنامه به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تفصیل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این نامه نسبت به انصراف از اعتراض خود(اعتراض بعمل آمده تا تاریخ این نامه)در هر مرحله از دادرسی و پرداخت یا بدهی اقدام نمایند، به میزان صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض میگردد.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید