نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی 

شماره: 200/1401/11

تاریخ: 1401/02/11

نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند ((13)) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان(مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می گردد: ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های 1397 و قبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده های مالیاتی)ارسال نمایند.

رعایت کلیه مفاد بخشنامه 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی الخصوص بندهای 1 ، 9 ، 11 ،18 آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش های بانکی در موارد غیر ضروری، مستند سازی گزارش های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تاکید می باشد.

 

 

برای دیدن بخشنامه فایل زیر را دانلود کنید.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید