حق مسکن کارگران

شماره: 42294 /ت 59703 هـ

تاریخ: 1401/03/18

هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورایعالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده  (2) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقرای کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب 1370- تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن گارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار (5.500.000) ریال  تعیین میشود.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید