سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی امور مالیاتی استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت“و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود” از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور،برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

image_pdfpdfimage_printپرینت
با ما تماس بگیرید