1

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

   

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.


دانلود فایل