آیین نامه و بخشنامه ها

آیین نامه و بخش نامه ها

hmirahmadi

دستورالعمل شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره ۵۳۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ادامه مطلب »
hmirahmadi

بخشنامه: 230/44149/د

بخشنامه: 230/44149/د ابلاغ فيزيکي اوراق دعوت به هيات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکيل هيات   شماره: 230/44149/د   ادارات کل امور مالياتي

ادامه مطلب »
با ما تماس بگیرید