شماره تماس :02188990405

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال های 98 و 99 برای برخی از مودیان

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال های 98 و 99 برای برخی از مودیان

فهرست مطالب

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی عملکرد سال های 98 و 99 برای برخی از مودیان

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال‎های 1398 و 1399 خبر داد.

به  گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی،مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای مودیان بابت عملکرد سال های 1398 و 1399 است.

وی اظهار داشت:مطابق قانون اظهارنامه برآوردی برای سه گروه از مودیان تولید خواهد شد. نخست،صاحبان مشاغلی که در عملکرد سال های 1398 و 1399 نسبت به ارائه فرم مربوط به موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام، لیکن مستند به مقررات قانونی و اسناد و مدارک واصله مشمول شرایط قانونی مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور نبوده اند.دوم،تمامی مودیانی که اظهارنامه تسلیمی آنها برای عملکرد سال 1399 در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق مقررات قانونی نمی باشد.(عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد).وسوم، تمامی مودیان دارای فعالیت که از ارائه اظهارنامه مالیاتی برای فعالیت شغلی خود در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی، به اطلاعات فعالیت اقتصادی مودیان دست یافته است، لذا در صورت عدم ارائه اظهارنامه از سوی مودیان، این سازمان قادر به تولید اظهارنامه برآوردی براساس قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم برای آنها می باشد.

وی افزود: همچنین در صورت عدم تطابق اطلاعات ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی با اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، مودیان مذکور به عنوان مودیان دارای ریسک بالا، شناسایی و اظهارنامه آنها برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مستوفی یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400،مودیان محترم مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

وی ادامه داد:در صورتی که اظهارنامه مالیاتی وفق مقررات مربوطه و براساس اطلاعات واقعی فعالیت مودیان، تنظیم و در موعد مقرر ارایه شود، اظهارنامه ابرازی بدون رسیدگی مورد قبول سازمان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه عنوان داشت: در صورتیکه مودیان محترم مالیاتی به برگ تشخیص صادره در اجرای تولید اظهارنامه برآوردی معترض باشند،اعتراض آنها در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات،نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوطه، همزمان با تسلیم اعتراض اقدام نمایند.

پرینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button